Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh

1. Ông Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc:

- Điều hành chung theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; là thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách: Công tác chính trị tư tưởng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch-Tài chính; Thanh tra; Thi đua-Khen thưởng, kỷ luật; Đối ngoại, hợp tác quốc tế; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng chống tham nhũng; Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực ngành; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; Công tác du lịch. Chịu trách nhiệm xuất bản các tờ tin, nội san của ngành.

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành chung của Sở và trực tiếp xử lý các văn bản liên quan trong lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Du lịch.

- Chịu trách nhiệm phát ngôn chung của ngành.

2. Ông Cao Quốc Dũng, Phó Giám đốc:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh phụ trách lĩnh vực thể dục thể thao.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Quản lý thể thao; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

- Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngành đối với các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải và huyện Trà Cú.

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

- Chịu trách nhiệm phát ngôn về hoạt động thể dục, thể thao.

3. Ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa dân tộc; Quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học - nghệ thuật; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, tuyên truyền cổ động; Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; Chịu trách nhiệm xuất bản quyển Nội san Văn hóa chữ Khmer. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở: Đoàn Nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh; Ban Quản lý di tích tỉnh; Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

- Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngành đối với các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao:  huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần và Cầu Kè.

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

- Chịu trách nhiệm phát ngôn về hoạt động văn hóa dân tộc; bảo tồn và phát huy các giá trị di tích, di sản văn hóa, công tác sưu tầm và bảo quản hiện vật, công tác quản lý nhà nước về hoạt động mỹ thuật của ngành.

4. Ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh phụ trách các lĩnh vực: Công tác nghệ thuật biểu diễn; Văn nghệ quần chúng; Điện ảnh; Quốc phòng - An ninh; Phòng, chống cháy, nổ; Phòng, chống lụt, bão. Công tác Thư viện; Công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới; tham mưu Giám đốc Công tác du lịch. Tham gia thành viên các Hội đồng giải tỏa bồi hoàn các công trình xây dựng cơ bản của ngành.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở: Trung tâm Văn hóa tỉnh; Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Thư viện tỉnh. Cùng với Giám đốc theo dõi, lãnh đạo Phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Du lịch.

 - Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngành đối với các phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cầu Ngang, huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh.

- Ký các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực trực tiếp phụ trách. Ký các văn bản liên quan đến cấp phép karaoke, quảng cáo ngoài trời, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và cấp phép các loại hình kinh doanh du lịch thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Ký duyệt các tin, bài cộng tác trang tin điện tử và tờ tin của ngành.

- Chịu trách nhiệm phát ngôn về hoạt động: Quảng bá du lịch, phát triển văn hóa, Thư viện và phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn xây dựng nông thôn mới.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 517
  • Trong tuần: 2 959
  • Tất cả: 1961341
Đăng nhập