Vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

I. Vị trí, chức năng:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).
- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ ngành Trung ương có liên quan.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
(Thực hiện theo Thông tư liên tịch số: 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ).
1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:
a)- Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phân cấp quản lý và xã hội hóa trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương;
b)- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:
a)- Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;
b)- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể, các đơn vị thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, ch¬ương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
4. Về di sản văn hoá:
a)- Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá tại địa phương sau khi được phê duyệt;
b)- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa ph¬ương quản lý sau khi được phê duyệt;
c)- Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;
d)- Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
đ)- Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;
e)- Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;
g)- Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;
h)- Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;
i)- quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.
5. Về nghệ thuật biểu diễn:
a)- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
b)- Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;
c)- Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vỡ diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:
- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địa phương;
- Các tổ chức kinh tế-xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường
- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội không có chức năng tổ chức biểu biễn nghệ thuật có nhu cầu tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;
-  Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại địa phương.
d)- Cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương; cấp giấy phép tổ chức các cuộc thi hoa hậu tại địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
đ)- Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
e)- Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.
6. Về điện ảnh:
a)- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang;
b)- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định theo quy định của pháp luật về điện ảnh;
c)- Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;
d)- Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;
đ)- Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các ph¬ương tiện khác tại điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng;
e)- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương;
7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:
a)- Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
b)- Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;
c)-  Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hoá, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo các Quy chế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành;
d)- Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
8. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:
a)- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b)- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
c)- Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
9. Về Thư viện:
a)- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định;
b)- Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện cấp tỉnh;
c)- Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
10. Về quảng cáo:
a)- Thẩm định hồ sơ, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b)- Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh;
c)- Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).
11. Về văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động:
a)- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
b)- Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
c)- Hướng dẫn tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn tỉnh;
d)- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chịu trách nhiệm Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;
đ)- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá phi vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;
e)- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;
g)- Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh;
h)- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý kaoraoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;
i)- Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật;
12. Về gia đình:
a)- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình;

b)- Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình truyền thống Việt Nam;
c)- Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về gia đình;
13. Về thể dục, thể thao cho mọi người:
a)- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phê duyệt;
b)- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
c)- Chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện tập thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;
d)- Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;
đ)- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh;
e)- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;
g)- Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống;
h)- Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;
i)- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương.
14. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp:
a)- Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b)- Tổ chức thực hiện Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;
c)- Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt và theo quy định của pháp luật;
d)- Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật;
đ)- Thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;
15. Về du lịch:
a)- Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt;
b)- Tổ chức thực hiện về điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
c)- Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh;
d)- Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương, công bố sau khi có quyết định công nhận;
đ)- Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn của tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;
e)- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
g)- Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;
h)- Thẩm định và cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch;
i)- Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
k)- Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.
16. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
17. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.
18. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
19. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.
20. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc tổ chức các lễ hội, văn hoá, thể thao và du lịch quy mô cấp tỉnh. 
21. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luập và sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
22. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
23. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.
24. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
25. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hoá nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.
26. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
27. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
28. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
29. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1. Văn phòng Sở:
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng:
* Chức năng: Văn phòng là đơn vị chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, có chức năng tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của ngành; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho các hoạt động khối hành chính Sở; giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.
* Nhiệm vụ: Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; phối hợp các đơn vị, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện-thành phố, triển khai thực hiện khi được phê duyệt và giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện.
- Thực hiện công tác xây dựng cơ bản của ngành theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện cải cách hành chính; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; triển khai thực hiện quy trình ISO (đối với các lĩnh vực đăng ký và được công nhận); quản lý hệ thống mạng công nghệ thông tin của Sở.
- Phân loại, đề xuất xử lý các loại công văn đến, công văn đi, thực hiện việc nhân bản, phát hành các văn bản đến lãnh đạo Sở, các tổ chức, cá nhân và cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Tiếp nhận, kiểm tra về thể thức văn bản, khi cần thiết trao đổi về nội dung văn bản với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Sở, khi chuyển đến văn phòng trình lãnh đạo Sở ký ban hành.
- Thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong việc tiếp nhận, giao trả các hồ sơ cấp giấy phép hoạt động và hành nghề dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch.
- Tổng hợp các báo cáo, xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm; thực hiện các báo cáo chuyên đề; giúp Giám đốc Sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của ngành cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan.
- Giúp Giám đốc Sở xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Nội qui, Quy chế làm việc của Sở. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan; Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.
- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện-thành phố triển khai, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành; tham gia xây dựng, góp ý các đề án, dự án, văn bản theo sự phân công của Giám đốc Sở.
- Giúp Giám đốc Sở xếp lịch làm việc của lãnh đạo Sở, lịch tiếp công dân; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, họp giao ban; phối hợp các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện-thành phố tổ chức triển khai, thực hiện các kế hoạch, các quy định, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nội quy, Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề xuất Giám đốc Sở xử lý các công việc thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành.
- Quản lý, sử dụng con dấu của Sở theo đúng quy định.
- Được thừa lệnh Giám đốc Sở ký công lệnh, lệnh điều xe, thông báo nội dung họp giao ban và các văn bản hành chính mang tính chất nội bộ khi được Giám đốc giao quyền.
- Tổ chức công tác quản trị nội bộ, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, phương tiện, điều kiện làm việc và công tác bảo vệ an toàn cơ quan.
- Xây dựng các dự án, kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; quản lý tài sản thuộc ngành và chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị hướng dẫn, triển khai thực hiện khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo công tác tài chính kế toán và quản lý, sử dụng việc thu, chi, thanh toán, quyết toán tất cả các nguồn kinh phí của Sở theo đúng quy định của pháp luật.
- Giúp Giám đốc Sở quản lý, sử dụn, thanh toán, quyết toán các nguồn vốn xây dựng cơ bản, cốn chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn hỗ trợ khác của Sở theo đúng quy định của pháp luật.
- Giúp Giám đốc tổ chức hướng dẫn, thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu, chi tài chính; việc quản lý, sử dụng, thanh lý tài sản, vật tư các dơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc kiểm tra nghiệp vụ tài chính phát sinh ở các đơn vị trực thuộc báo cáo Giám đốc Sở hướng xử ly.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
- Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý, hạch toán tài sản cơ quan theo đúng quy định.
- Thực hiện Luật Kế toán, Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật nhà nước về công tác tài chính- kế toán.
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê và các báo cáo chuyên đề theo sự phân công của lãnh đạo Sở.
- Xây dựng đề án tổ chức bộ máy của Sở; các đề án, thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, thành lập theo phân cấp quản lý.
- Hàng năm xây dựng kế hoạch biên chế của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Giúp Giám đốc Sở phân bổ biên chế, hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế đối với các đơn vị trực thuộc.
- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp Sở; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện – thị xã xây dựng đề án tổ chức bộ máy và thực hiện biên chế theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Xây dựng đề án quy hoạch cán bộ; thực hiện thủ tục tuyển dung, điều động, luân chuyển, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phối hợp các phòng chuyên môn Sở, thực hiện các chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, chế độc nghỉ hưu, nghỉ việc, tin giản biên chế và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luât.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ; phối hợp các trường trong và ngoài tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.
- Phối hợp với Văn phòng, tham mưu Giám đốc Sở triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ; hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ.
- Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

 2. Thanh tra Sở:
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng.:

* Chức năng: Thanh tra la đơn vị chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, có chức năng tham mưu giám đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước và tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành văn hóa gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh  Trà Vinh theo quy định của pháp luật. Thanh tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh có con dấu riêng để giao địch công tác.
* Nhiệm vụ: Xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với  các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân có hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên đại bàn tỉnh Trà Vinh và tổ chức triển khai thực hiện khi được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
- Giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy định pháp luật, quy hoạch, kế hoạch của ngành văn hóa , thể thao và du lịch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Phối hợp với văn phòng, giúp Giám đốc tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác chuyên môn của Thanh tra. 
-Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.
- Phối hợp với văn phòng tham mưu Giám đốc Sở xếp lịch tiếp công dân theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành; Thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phối hợp các đơn vị, cơ quan, ban ngành, địa phương triền khai thực hiện khi được Giám đốc Sở phê duyệt.
- Tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở về kết quả hoạt động của công tác thanh tra; Thực hiện các báo cáo tuần, tháng, qúi, năm và báo cáo chuyên đề theo sự phân công của Giám đốc Sở.
- Chánh Thanh tra được ký duyết định xử phạt hành chính đối với các vi phạm pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

3. Phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch:
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng :
* Chức năng: Phòng Quản lý Văn hóa - Du lịch là đơn vị chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo nghiệp vụ về lĩnh vực hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh thực hiện các nhiệm vụ như sau:
 - Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp văn hóa ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của tỉnh Trà Vinh và phối hợp các ngành, địa phương hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
 - Giúp Giám đốc Sở soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, lễ hội … phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai, hướng dẫn thực hiện.
 - Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực văn hóa, bảo tàng, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, thư viện, karaoke, quảng cáo, tuyên truyền cổ động, triển lãm…
 - Thực hiện tờ tin ảnh, các số báo đời sống văn hóa, nội san văn hóa của Sở.
 - Xây dựng quy hoạch mạng lưới karaoke, quảng cáo trên đại bàn tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý karaoke, vũ trường, quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn, hội thi văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác ở địa phương.
 - Phối hợp các đơn vị, địa phương định các loại hình văn hóa, các di tích lịch sử, đình, chùa theo sự phân công của Giám đốc.
 - Kiểm tra các hồ sơ trình Giám đốc Sở ký cấp giấy phép cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa – dịch vụ văn hóa như: karaoke, quảng cáo, tuyên truyền cổ động, triển lãm biểu diễn nghệ thuật … trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các quy hoạch tổng thể phát triển ngành, vùng du lịch, địa bàn du lịch, khu du lịch của tỉnh Trà Vinh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và phối hợp các ngành, địa phương triển khai thực hiện khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Hàng năm xây dựng kế hoạch biên chế của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Giúp Giám đốc Sở phân bổ biên chế, hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chế đối với các đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng kế hoạch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; chương trình xúc tiến du lịch; sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương và phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ.
- Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về du lịch, quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh; xây dựng kế hoạch, biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên  địa bàn tỉnh.
- Giúp Giám đốc Sở soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước đối với lĩnh vưc du lịch theo phân cấp quản lý và tổ chức triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Lập các hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, …địa phương và công bố sau khi có quyết định công nhận.
- Kiểm tra các hồ sơ trình cấp thẩm quyền và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân, hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm:

+ Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh;
+ Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp.
+ Giấy công nhận các cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn;
+ Thẻ hướng dẫn viên du lịch.
+ Giấy chứng nhận thuyết minh viên;
+ Quyết định xếp hạng, phân hạng các cơ sở kinh doanh du lịch, lưu trú du lịch;
+ Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn cho các cơ sở kinh doanh DVDL
- Phối hợp Thanh tra Sở, tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện báo cáo định kỳ, các báo cáo chuyên đề theo sự phân công của lãnh đạo Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

4. Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình:
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng:
* Chức năng:
 Phòng xây dựng nếp sống văn hóa gia đình là đơn vị chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, điều hành công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
* Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp các ngành, địa phương triển khai thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, theo dõi nắm bắt tình hình giúp Giám đốc Sở làm tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phong trào đạt kết quả.
- Hướng dẫn quản lý, tổ chức các lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định, đề xuất công nhận các danh hiệu Gia đình văn hóa; ấp khóm văn hóa, xã -phường- thị trấn văn hóa; cơ quan, trường học, cơ sở tín ngưỡng văn hóa theo đúng Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Giúp Giám đốc Sở , làm tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện, phối hợp các ngành, địa phương tập trung đầu tư, xây dựng huyện điểm văn hóa Trà Cú.
- Xây dựng đề án, chương trình kế hoạch, triển khai, hướng dẫn thực hiện khi được phê duyệt về công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình truyền thống Việt Nam; Các tiêu chí, chuẩn mực gia đình phù hợp với tình hình địa phương; Xây dựng mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững theo quy định của pháp luật về đmả bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực gia đình.
- Phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục Luật phòng chống bạo lực gia đình, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng thí điểm các mô hình về gia đình để phục vụ cho việc xây dựng chính sách.
- Phối hợp với các cơ quan và địa phương kiểm tra việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực gia đình của địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành.
- Phối hợp với Văn phòng và các phòng chuyên môn Sở, tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa ấp-khóm, xã-phường-thị trấn.
- Giúp Giám đốc Sở xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động và đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa.
- Phối hợp các phòng chuyên môn Sở, thực hiện chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, tập thể trong hoạt động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và gia định trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện biên soạn, ấn hành, phổ biến các tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, ấp-khóm, xã-phường-thị trấn văn hóa.
- Tổng hợp, báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Sở.

5. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao:
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng :
* Chức năng:
 Phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao là đơn vị chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động Thể dục Thể thao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định của pháp luật.
* Nhiệm vụ: Tham mưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Trà Vinh thực hiện các nhiệm vụ như sau:
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của tỉnh Trà Vinh và phối hợp các ngành, địa phương hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch, phát triển thể dục thể thao quần chúng ở địa phương và phối hợp các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt.
- Giúp Giám đốc Sở soạn thảo, trình Ủy ban nhân dân ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh ; đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý các hoạt động xã hội thể dục thể thao như: các liên đoàn, hội thể thao, câu lạc bộ …
- Hướng dẫn, kiểm tra, triển khai thực hiện việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Trung tâm Thể dục Thể thao đề xuất các biện pháp, giải pháp phát triển thể thao thành tích cao, thể dục thể thao quần chúng và công tác xã hội hóa thể dục thể thao.
- Kiểm tra các hồ sơ, trình Giám đốc Sở ký cấp giấy phép cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ thể dục thể thao theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Thanh tra Sở, tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 2 814
  • Tất cả: 1961196
Đăng nhập